รายงานผู้สมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น รับสมัครถึง 10 มีนาคม 256ุ6 ประจำปีการศึกษา 256ุ6

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
4
4
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การสอนภาษาอังกฤษ [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
2
2
0
6
6
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ดนตรีศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
2
2
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
5
5
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการเรียนการสอน [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
46
46
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   การบริหารการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาเอก
0
9
9
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาเอก
0
1
1
0
63
63
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
8
8
0
8
8
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
9
9
0
9
9
 
บัณฑิตวิทยาลัย
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย [ภาคพิเศษ]   ปริญญาเอก
0
1
1
0
1
1
 
รวมทั้งหมด
0
87
87

ข้อมูล ณ วันที่ 25-09-2023 19:43:25
พัฒนาโดย นายปรัชญา สุทธิประภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์