รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบรหัสผ่าน (กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่มแสดงรหัสผ่าน)
กรอกข้อมูล รหัสประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้อง (9-9999-99999-99-9)
กรอกข้อมูล เบอร์โทรศํพท์ ให้ถูกต้อง (099-999-9999)