รายงานผู้สมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย รับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
0
0
0
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
0
1
1
0
1
1
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
0
0
0
 
บัณฑิตวิทยาลัย
0
0
0
 
รวมทั้งหมด
0
1
1

ข้อมูล ณ วันที่ 26-11-2022 15:17:56
พัฒนาโดย นายปรัชญา สุทธิประภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์