รายงานผู้สมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การสอนภาษาอังกฤษ   ปริญญาโท
1
0
1
1
0
1
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา   ปริญญาโท
11
12
23
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   ปริญญาโท
0
1
1
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการเรียนการสอน   ปริญญาโท
3
6
9
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   การบริหารการศึกษา   ปริญญาเอก
1
0
1
15
19
34
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
0
0
0
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ   ปริญญาโท
0
1
1
0
1
1
 
รวมทั้งหมด
16
20
36

ข้อมูล ณ วันที่ 21-01-2022 05:17:50
พัฒนาโดย นายปรัชญา สุทธิประภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์