รายงานผู้สมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การสอนภาษาอังกฤษ [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
6
5
11
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การสอนภาษาอังกฤษ [ภาคปกติ]   ปริญญาโท
2
0
2
8
5
13
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
110
41
151
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ดนตรีศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
4
0
4
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ดนตรีศึกษา [ภาคปกติ]   ปริญญาโท
2
1
3
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
4
1
5
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการเรียนการสอน [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
64
31
95
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   การบริหารการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาเอก
6
1
7
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา [ภาคพิเศษ]   ปริญญาเอก
1
0
1
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา [ภาคปกติ]   ปริญญาเอก
1
1
2
192
76
268
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
4
4
8
4
4
8
 
บัณฑิตวิทยาลัย
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย [ภาคพิเศษ]   ปริญญาเอก
0
2
2
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ยุทธศาสตร์​การพัฒนาเมือง [ภาคพิเศษ]   ปริญญาโท
2
4
6
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ยุทธศาสตร์​การพัฒนาเมือง [ภาคปกติ]   ปริญญาโท
2
0
2
4
6
10
 
รวมทั้งหมด
208
91
299

ข้อมูล ณ วันที่ 18-08-2022 04:52:22
พัฒนาโดย นายปรัชญา สุทธิประภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์