รายงานผู้สมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การสอนภาษาอังกฤษ   ปริญญาโท
4
5
9
4
5
9
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา   ปริญญาโท
64
72
136
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   ปริญญาโท
1
3
4
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา   ปริญญาโท
2
1
3
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการเรียนการสอน   ปริญญาโท
31
46
77
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   การบริหารการศึกษา   ปริญญาเอก
4
1
5
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา   ปริญญาเอก
1
2
3
103
125
228
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
0
0
0
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ   ปริญญาโท
0
4
4
0
4
4
 
รวมทั้งหมด
107
134
241

ข้อมูล ณ วันที่ 23-05-2022 20:35:51
พัฒนาโดย นายปรัชญา สุทธิประภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์