รายงานผู้สมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การสอนภาษาอังกฤษ   ปริญญาโท
0
1
1
0
1
1
 
คณะครุศาสตร์
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ดนตรีศึกษา   ปริญญาโท
0
2
2
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา   ปริญญาโท
0
2
2
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   การบริหารการศึกษา   ปริญญาเอก
0
3
3
0
7
7
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ   ปริญญาโท
0
1
1
  ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต   ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย   ปริญญาเอก
0
1
1
0
2
2
 
รวมทั้งหมด
0
10
10

ข้อมูล ณ วันที่ 22-10-2021 18:19:50