รายงานผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2564

หลักสูตร สาขา  ระดับ   ประเภท  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ศศ.ม.   การสอนภาษาอังกฤษ   ปริญญาโท   ภาคปกติ
1
3
4
  ศศ.ม.   การสอนภาษาอังกฤษ   ปริญญาโท   ภาคพิเศษ
7
10
17
8
13
21
 
คณะครุศาสตร์
  ค.ม.   การบริหารการศึกษา   ปริญญาโท   ภาคพิเศษ
145
56
201
  ค.ม.   ดนตรีศึกษา   ปริญญาโท   ภาคปกติ
0
0
0
  ค.ม.   ดนตรีศึกษา   ปริญญาโท   ภาคพิเศษ
4
2
6
  ค.ม.   วิจัยและประเมินผลการศึกษา   ปริญญาโท   ภาคปกติ
2
1
3
  ค.ม.   วิจัยและประเมินผลการศึกษา   ปริญญาโท   ภาคพิเศษ
7
2
9
  ค.ม.   หลักสูตรและการเรียนการสอน   ปริญญาโท   ภาคปกติ
10
12
22
  ค.ม.   หลักสูตรและการเรียนการสอน   ปริญญาโท   ภาคพิเศษ
100
83
183
  ปร.ด.   การบริหารการศึกษา   ปริญญาเอก   ภาคปกติ
0
1
1
  ปร.ด.   การบริหารการศึกษา   ปริญญาเอก   ภาคพิเศษ
7
1
8
  ปร.ด.   วิจัยและประเมินผลการศึกษา   ปริญญาเอก   ภาคพิเศษ
1
1
2
276
159
435
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.ม.   บริหารธุรกิจ   ปริญญาโท   ภาคพิเศษ
5
2
7
  ปร.ด.   ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย   ปริญญาเอก   ภาคปกติ
0
1
1
  ปร.ด.   ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย   ปริญญาเอก   ภาคพิเศษ
2
0
2
7
3
10
 
รวมทั้งหมด
291
175
466
ข้อมูล ณ วันที่ 08-10-2022 02:47:43